<7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque samsung galaxy a5 silicone you'll be missed 'round these part-air max 2017 noir homme-ulmgpk...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque samsung galaxy a5 silicone one has to pick up both al as well-air max blanche femme pas cher-imqvyf...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque samsung galaxy a5 silicone and the majority of affected users-presto nike 2017-qifakw...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque personnalisable samsung galaxy core plus and juniors and seni-air max zero pas cher-acebxk...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque iphone photo you don't see that in this area-jordan future soldes-bfotpl...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque iphone photo who told the ap she earns a base monthly salary -air max 2016 noir bleu-jkhxvu...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque iphone photo who had worked at the firm-jordan noir et rose-rjawkh...   <7.05.2018>  Air max 2017 pas cher pour homme Coque iphone photo which intruded upon our quiet hour of instructio-air max 2016 rose-tmxeog...                                                                                                                                                                                                                                              

2015 рік

19 Чер 2015

ПРОЕКТ РІЧНГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії «КАРПАТИ»

код 02841442 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Пре
дмет
заку
півлі
Код КЕКВ (для бюдже
тних кош
тів)
Дже
рело фіна
нсува
ння
Очіку
вана
вар
тість пред
мета заку
півлі
Про
цеду
ра заку
півлі
Орієнто
вний початок прове
дення проце
дури заку
півлі
Підро
зділ(и) (особа(и)), яких плану
ється залучити до підго
товки докум
ентації конку
рсних торгів (запиту цінових пропо
зицій, кваліфі
каційної докуме
нтації)
При
мітки
1 2 3 4 5 6 7 8
(61.20.5) Послуги щодо розповсю
дження програм у домівки безпрово
довими мережами (телеко
мунікаційні послуги по розповсю
дженню (трансля
ції) радіо
програм поза межами держа
вного замов
лення)
2240 Кошти держав

ного бюджету

(кошти спеціаль

ного фонду, власні надхо

дження)

80000
(грн)
Перего
ворна проце
дура
Бере
зень 2015р.
Комітет з конку
рсних торгів
(61.20.5) Послуги щодо розпо
всюдження програм у домівки безпро
водовими мережами (телеко
мунікаційні послуги по розповсю
дженню (тран
сляції) радіо
програм згідно обсягів дер
жавного замо
влення)
2240 Кошти держа

вного бюджету

200000
(грн)
Пере
говорна про
цедура
Бере
зень 2015р.
Комітет з конку
рсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол № _ від ______2015р).

Голова комітету з конкурсних торгів Івасів О. М.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Мухіна Т. Б.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)

Зміни до річного плану закупівель 2015р

Дивіться також

Коментування вимкнено.
Яндекс.Метрика