<20.08.2017>  Пряма мова. Мистецтво, що лікує. (Повтор) - автор Гаєвська Наталія ...   <18.08.2017>  Цей день в історії - автор Полівчак Руслана ...   <17.08.2017>  Будьте здорові! - автор Гах Світлана ...   <17.08.2017>  Музлітература. - автор Максимюк Галина ...   <17.08.2017>  Цей день в історії - автор Полівчак Руслана ...   <16.08.2017>  Майстер-клас від фахівця. Поради демобілізованим військовим та їхнім родичам - 7 - автор Витвицький Степан ...   <16.08.2017>  Цей день в історії - автор Полівчак Руслана ...   <15.08.2017>  Виклики сучасності. Виноградарство і виноробство - чи потрібна підтримка держави? - автор Добош Галина ...                                                                                                                                                                                                                                              

2015 рік

19 Чер 2015

ПРОЕКТ РІЧНГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії «КАРПАТИ»

код 02841442 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Пре
дмет
заку
півлі
Код КЕКВ (для бюдже
тних кош
тів)
Дже
рело фіна
нсува
ння
Очіку
вана
вар
тість пред
мета заку
півлі
Про
цеду
ра заку
півлі
Орієнто
вний початок прове
дення проце
дури заку
півлі
Підро
зділ(и) (особа(и)), яких плану
ється залучити до підго
товки докум
ентації конку
рсних торгів (запиту цінових пропо
зицій, кваліфі
каційної докуме
нтації)
При
мітки
1 2 3 4 5 6 7 8
(61.20.5) Послуги щодо розповсю
дження програм у домівки безпрово
довими мережами (телеко
мунікаційні послуги по розповсю
дженню (трансля
ції) радіо
програм поза межами держа
вного замов
лення)
2240 Кошти держав

ного бюджету

(кошти спеціаль

ного фонду, власні надхо

дження)

80000
(грн)
Перего
ворна проце
дура
Бере
зень 2015р.
Комітет з конку
рсних торгів
(61.20.5) Послуги щодо розпо
всюдження програм у домівки безпро
водовими мережами (телеко
мунікаційні послуги по розповсю
дженню (тран
сляції) радіо
програм згідно обсягів дер
жавного замо
влення)
2240 Кошти держа

вного бюджету

200000
(грн)
Пере
говорна про
цедура
Бере
зень 2015р.
Комітет з конку
рсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол № _ від ______2015р).

Голова комітету з конкурсних торгів Івасів О. М.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Мухіна Т. Б.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)

Зміни до річного плану закупівель 2015р

Дивіться також

Коментування вимкнено.
Яндекс.Метрика